Huisje huren op Terschelling ... ‘t Logement

Algemene huurvoorwaarden

’t Logement | Verhuur 4-persoons vakantiehuisjes, Formerum 85, 8894 KD Formerum Terschelling

Toepassing:

Reservering:

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging. Later ontvangt u van ons het huurcontract, met daarin alle gegevens. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 3. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van het vakantieappartement voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling:

 1. Een maand voor aankomst dient de helft van de huursom te zijn overgemaakt. De tweede helft van de huursom dient voor aankomst te zijn overgemaakt.
 2. De huur dient overgemaakt te worden op IBAN-rekeningnummer: NL90 ABNA 0570 0779 31 t.n.v. Appartementenverhuur ’t Logement, onder vermelding van uw naam en huurperiode.
 3. Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 4. Bij niet tijdige betaling van de aan u verschuldigde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Annulering:

Indien u de boeking van het appartement wilt annuleren, bent u ons 25% van de huursom verschuldigd. Als u op het laatste moment de boeking annuleert, bent u ons de gehele huurprijs verschuldigd. Mochten wij het appartement alsnog kunnen verhuren, dan komen deze verplichtingen uiteraard te vervallen.

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden.

Verblijf in het vakantiehuis:

 1. Weekend: vrijdag vanaf 14.00 uur tot maandag 10.00 uur
 2. Midweek: maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
 3. Week: maandag tot maandag of vrijdag tot Vrijdag 29 December 2017

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade:

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde appartement. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 3. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen.

Vertrek en eindschoonmaak:

De huurder dient zorg te dragen voor een correcte afvalscheiding: restafval in de grijze container, gft-afval in de groene container en glas in de glasbak. De glasbak is te vinden bij de Jumbo in Formerum. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding.

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

Toepasselijk recht:

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geniet van uw vakantie op Terschelling!

Tot slot. Wij begroeten uw graag in een van onze vakantiehuisjes en wensen u een aangenaam verblijf op Terschelling! 

Home Reserveren